Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie-Založení SDH Rácov

Založení spolku

 

Zakladatelem hasičského sboru v Rácově jest František Kadlec,rolník čís.13.v Rácově. Stav se r.1900 obecním starostou,obrátil snahy své k tomu,aby  v  obci pořízena byla  hasičská stříkačka.Získav si v prvém roce svého působení ,pro tuto důležitou věc přátely v obecnim výboru,vyšel r.1902.se svým úmyslem na veřejnosť.Dne 8.června 1902.usnesl se obecní výbor přes hlavy všech nepřatel té věci,aby se zakoupila od firmy Vystrčil a syn v Telči hasičská stříkačka za 1040korun.Poněvadž uředník této firmy byl přítomen,učiněna byla  ihnedmso29f3b.jpg objednávka.

 

Když byla stříkačka objadnána,přemýšleno sestaviti hasičskýsbor .Nejevila se však k tomu valná ochota.Protivníci se vyhýbali a přátelé věci neměli smyslu pro spolek.Avšak svým vlivem a vytrvalostí i toho docileno,že 20 občanů,dovolilo,aby sami nebo jejich synovésměli zapsáni býti za členy hasičského sboru.Z nich byli navrženi za hodnostáře:

Josef Maryška  za starostu

František Kadlec  za velitele

Jakub Pavlík  za pokladníka

František Chalupa  za jednatele

a to jen prozatím na jeden rok.

Byl  to sbor pouze na papíře.O cvičenich nebylo ani zdání.Sbor tento přece jevil svou činnosť.Podal žádosťna schváleni stanov,kteraž byla přiznivě vyřízena.Podal žádosť za udělení podpory z hasičského fondu a obdržel 200korun.Od Krakovské pojišťovací společnosti obdržel 15 korun.Pro stříkačku nebylo ještě skladiště.Za souhlasu velkostatků požádán byl p.Karel Vonka ,zednický mistr  v Batelově,aby na toto skladiště sestavil plán a rozpočet.Stalo se. Neunavnou vytrvalostí a neobyčejnou obětavostí při obstarávání potřeb a dovozu docílil toho p.František Kadlec,že skladiště ještě v měsíci září 1902. bylo dostavěno. Do něho pak nová stříkačka byla uložena.15.jpg

Jeho Milosť hrabě Jan Blankensteinů daroval na zbudování skladiště cihly v ceně 311korun 60haliřu. A poněvadž na celý náklad skladiště,jak ustanoven byl v "Rozpočtu"svůj díl v penězích také vyplatil,převyšoval obnos za cihly rozpočet v príjemech a odkazán též hasičskému sboru.Takto podporovan, přikročil hasičský sbor ku svému vyzbrojení za hotové.Koupil 80m hadic a objednal látky a výzbroje na stejnokroje od firmy Karel Churain v Hlinsku.Když k tomu došlo rozeslán byl oběžník pro obci,aby se do něho zapsali ti členové,kteří mají skutečně pravý úmysl ve spolku činně vytupovati.V pořádku domovských čísel přihlásili se :

1. Ant.  Dvořák  č.2               10.Cyrill Buryan  č.25

2. Leop.  Vacek  č.6                 11.Jan Houzar  č.29

3. Frant. Kadlec  č.13                    12.Václ. Komín   č.31

4. Frant. Havelka  č.16                       13.Václ.Jirků  č.32

5. Frant. Kantor   č.17                         14.Frant.Lukáš  č.37

6. Matěj Novák  č.18                      15.Josef Mach  č.43

7. Frant. Kumbár  č.21                16.josef Fous    č.45

8. Jakub Pavlík  č.22                     17.Josef Kubů  č.47

9. Ant. Dvořák  č.23                       18.Jan Novotný  č.49

Roku 1903.vystoupil Leop.Vacek a přistoupil Jan Veselý č.36

Dne 29.Března 1903.účastnil se hasičský sbor činně a úspěšně hašení požáru v domě p.Soukupa v Nové Vsi.

Dne 14.Května 1903.přítomen byl při slavnosti instalace dp.Antonina Maška ,faráře v Batelově

Dne 21.června konal hasičský sbor slavnosť svěcení hasičského skladiště a stříkačky.Na dvou stranách obce postavil slavobrány s nápisy "Vítejte nám" a "Na zdar". Ozdobil skladiště a spolkovou místnosť pro zábavy věnci a byl přítomen v plném počtu členů slavné mši sv. v Batelově .Svěcení samo odbývalo od 3hod odpoledne .Dostavily se sbory z Jezdovic, z Batelova, z Nové vsi a z Růžené.Skladiště posvětil dp. Antonín Mašek,farář v batelově na místě samém  za přítomnosti Jeho Milosti hraběte Jana z Blankensteinů.Odtud bral se průvod se stříkačkou na prostranné místo před "Panským dvorem" .Tam dp.farář posvětil stříkačku a promluvil k hasičům slavnostní řeč,v níž poukázal na jejich vážné a dobročinné povolání a upozornil na povinnosti vzhledem k bližnímu a k sobě samým.Řeč jeho byla vyslechnuta s napjatou pozorností a zájmem.Na to p. Ant.Dvořak jménem hasičů poděkoval dp. za ochotné vykonání tohoto posvátného úkonu.Vzdal díky J.M. p.hraběti Janu Blankensteinů za štědré podporovaní spolku a provolal "Sláva !" Vzpoměl na J.Veličenstvo,nejmilostivějšího Císaře Pána, jenž sbor nejvyšší podporou 100korun obdařil a provolal "Sláva".

Konečně poděkoval všem občanům Rácovským za to, že  zbudování hasičského skladiště a stříkačky svorně spolupůsobili a přál jim, aby tohoto opatření nikdy nepotřebovali. Naposled oznámil, že nyní nastane taneční zábava  a přál všem, zvláště milým hostům,aby jí užíli do libosti.Poznamenati sluší ,že J.M.hrabě Jan z Blankenšteinů daroval hasičům k této slavnosti 3 hl piva.Po svěcení připínaly Rácovská děvčata účastnikům slavnosti na památku slavnostní medailonky .

Účastenství na této  slavnosti  bylo velmi  hojné a zůstane všem  v milé paměti. Vše bylo pořádáno zásluhou p. velitele frant.Kadlce.Budiž mu odměnou uznání  obecenstva ,jež se vyjádřilo:"To všecko je v Rácově proto ,že se o to stará Kadlec.Kdyby nebylo Kadlce,nebyloby v Rácově  nic. "Končím vroucím přáním ,aby Rácovská obec,Když se  již postavila do řady obcí pokročilých,na této dráze nezůstala státi,aby nezůstala zase pozadu .Aby občané Rácovští svorným spolupusobením obec ještě v jiných směrech povznésti se vynasnažili .

frant. Chalupa

jednatel

14.jpgDne12.listopadu 1903 o 9ti hodinách v noci spěchali naši hasiči se stříkačkou,do  Nové Vsi,aby zastavili požár, jenž vypukl v domě Blažkové a rozšíříl se na stodolu Alb. Procházkové.Společnému působení hasičského a Novovesského sboru podařilo se nejen požár zastaviti nýbrž i ohrožena hospodářská stavení jmenovaných domů zachrániti.

15.červana 1904 hasil has. sbor  požár v Lovětíně v domě Marie Mezerovy a Anny Bučkovy.

22.června 1904 hasil požár V Rácově v domě fr.Vacka a Jos.Valenty.Při tomto požáru byli sboru nápomocni has. sbory z Batelova, Švábova a Nové Vsi .Has.sbor z Horních Dubenek se též dostavil.Zde však  nebezpečí požáru bylo již překonáno,neúčastnil se hašení požáru.

24.června 1904 zachránil has.sbor mlýn fran. Košťála před požárem jenž v jeho stodole se vzňal.Při tomto požáru účinkovali též Batelovští hasiči.

12.srpna 1904 pomáhal hasičský sbor hasiti požár v Nové Vsi u p.Chadima

Dne 16.srpna 1904 dostavil se hasičský sbor k požáru do Batelova,aby chránil stavení,jimž hrozilo nebezpečenství.

Jeho Cís.Ap.Veličenstvo ráčil hasičskému sboru v Rácově nejmilostivěji uděliti podporu 100korun.

Roku 1905 se nenaskytla žádná příležitost ,aby has. sbor  mohl při požáru činným býti.

1906 dne 3.března se účastnil sbor pří hašení požáru v domě Ignáce Steina v Batelově.Dne 8 června účastnil se has. sbor 100letého jubilea J.M.Jana hraběte z Blankensteinů na oslavu 100letého držení panství Batelovského a byl  od něho slušně pohoštěn.

18.jpg

Roku 1907. 13. června učastnil se sbor hašení  požáru v domě Marice  Besedy v Batelově.Dne 11. srpna  visitoval hasičský sbor župní dozorce pan Jan Herza v Batelově.Naleznuv veškeré veci v dobrém pořádku ,vyslovil výboru svou spokojenost.Mimo to konal sbor 4 cvičení pochodová ,2 se stříkačkou a 2 poučné schůze.

Dne 20.června 1908. se účastnil první při hašení požáru v domě Frant.Kadlce č.13 a jeho souseda Jos. Maryšky  č.14 v rácově a při hájení vedlejších ohrožených budov  a získal si zásluh.Při hašení požáru byly nápomocni sbory hasičské z Batelova Nové Vsi,Švábova a Růžené. 29.července v noci přispěl hasičský sbor na pomoc  k hašení továrny p.Tomáše Novotného a spol v Batelově.Zachránil mnoho nábytku a jiných věci a získal si vděčnosť p továrníka  v míře nejvyšší. Za svou statečnosť odměněn byl p.továrníkem ,jenž sboru poslal 25 korun.

Rok 1909.Dne 2 srpna účastnil se sbor činně při hašení požáru  v Růžené v domě Jana Říhy.Dne 5.Září účastnil se sbor slavného svěcení hasičského skladiště ve Švábově.Velmi bolestně dotklo se has. sboru, že jeho zakladatel a velmi horlivý člen František Kadlec dne 3. května odebral se na věčnost.Byl velitelem  spolku od jeho založení až do času,kdy nezhojitelná nemoc podryla jeho zdraví.Hasičský sbor uctil svého zakladatele,položiv na jeho rakev smuteční věnec a účastniv se  plným poctem jeho pohřbu .Vděčná vzpomínka budiž jeho památce.

Hasičský sbor pokračoval  dál  ve své činnost.

Sbor má 20členů činných a

1 člena čestného